071-38329965

دیگر نگران تمیز کاری بعد از جوشکاری نباشید این اسپری را قبل از جوشکاری بر روی قطعه پاشیده و بعد جوشکاری سطحی عاری از جرقه تحویل بگیرید