071-38329965
کاتالوگ فارسی تجهیزات گاز پشتبند
دستگاه کنترل فشار گاز پشتبندAPI-600
دستگاه کنترل فشار گاز پشتبندAPI-600
دستگاه کنترل فشار گاز پشتبندAPI-500
دستگاه کنترل فشار گاز پشتبندAPI- 100
دستگاه کنترل فشار گاز پشتبند API -WEB-P
دستگاه کنترل فشار گاز پشتبندAPI 1000
تجهیزات گاز پشت بند1
تجهیزات گاز پشت بند
صرفه جویی در مصرف گاز

گالری تصاویر

مسدود کننده لوله ها جهت پرچ کردن لوله چادر مخصوص پرچ موارد خاص دستگاه اندازه گیری میزان گاز پرچ درون لوله مسدود کننده لوله ها جهت پرچ کردن لوله مسدود کننده لوله ها جهت پرچ کردن لوله دستگاه پرچ مخصوص لوله های با قطر کم دستگاه صرفه جویی در مصرف گاز پرچ مخصوص لوله بزرگ بهترین وسیله برای پرچ کردن لوله های با قطرهای بالا مسدود کننده لوله ها جهت پرچ کردن لوله کاغذ شفاف پرچ در ابزار صنعتی والکترود ماهان